+86-24-89789511-8016   lnzy2004@vip.sina.com
标签: 视频

请打开下面链接下载视频,然后再查看视频:

精工喷头喷绘机安装视频:
http://pan.baidu.com/s/1sjuMO5v

北极星喷头喷绘机安装视频:
http://pan.baidu.com/s/1i3tHgm5
赛尔喷头喷绘机安装视频:
http://pan.baidu.com/s/1bnGTYIN
爱普生喷头写真机安装视频:
http://youtu.be/u_O08ZqTK2g

submit to reddit